Ogólne warunki sprzedaży

1. Warunki sprzedaży:

1.1 Niniejsze warunki sprzedaży stanowią nieodłączną część wszystkich ofert i umów dotyczących dostaw oraz świadczeń Sprzedającego, zarówno w bieżących, jak i przyszłych stosunkach handlowych.

1.2 Warunki te mają zastosowanie do wszystkich ofert oraz umów dotyczących sprzedaży i dostawy maszyn i urządzeń przez firmę BMG Trade.

1.3 Odstępstwo od Warunków sprzedaży jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy BMG Trade. W przypadku jednoczesnego wystąpienia dwóch pisemnych potwierdzeń zawierających rozbieżne treści lub postanowienia, moc obowiązującą ma potwierdzenie Sprzedającego.

2. Oferta:

2.1 Zamieszczone w witrynie firmy www.bmgtrade.com informacje handlowe są niezobowiązujące i niewiążące dla firmy BMG Trade oraz nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

2.2 Oferty Sprzedającego pozostają niewiążące aż do momentu ostatecznego potwierdzenia zlecenia; w międzyczasie zastrzega się prawo sprzedaży towaru innemu nabywcy. Sprzedającemu przysługuje prawo przyjęcia danej oferty na piśmie w terminie 14 dni od jej otrzymania. Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie wpłaty zadatku na maszynę bądź urządzenie przez Kupującego.

2.3 Uzgodnienia i ustalenia dodatkowe wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia.

2.4 Terminy dostaw obowiązują przy zastrzeżeniu prawidłowych i terminowych dostaw własnych, chyba że nieprawidłowe lub opóźnione dostawy własne wystąpiły z winy Sprzedającego bądź Sprzedający pisemnie potwierdził wiążące terminy dostaw. W przypadku niemożności dotrzymania terminów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego wyklucza się odstąpienie od umowy ze względu na opóźnienie.

3. Ceny:

3.1 Ceny zawarte w ofercie są cenami netto za maszynę.

3.2 Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR).

3.3 Firma BMG Trade zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen i produktów przed złożeniem zamówienia przez nabywcę.

3.4 Cena sprzedaży obowiązuje na warunkach: INCOTERMS 2021.

4. Płatności i proces:

4.1 Po zaakceptowaniu oferty przez Kupującego zostaje wystawiona faktura proforma.

4.2 Po wpłaceniu zadatku na maszynę zostaje ona przygotowywana do transportu.

4.3 Następnie zostaje wystawiona faktura VAT.

4.4 Po wpłaceniu 100% ceny maszyna gotowa jest do odbioru lub wysyłki.

Uwaga!!! Maszyny wydajemy tylko po wcześniejszym uregulowaniu pełnej kwoty z faktury.

5. Dostawa urządzeń:

5.1 Dostawa urządzeń odbywa się w oparciu o Międzynarodowe Reguły Handlu: INCOTERMS 2021 na warunkach: FCA

Warunki FCA:

„Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.”

5.2 Jeżeli towar ma być odebrany przez Kupującego, a umowa inaczej nie stanowi, zobowiązany jest on odebrać towar najpóźniej w ciągu 21 dnia po zgłoszeniu przez Sprzedawcę gotowości podjęcia towaru. W razie opóźnienia przekraczającego pięć dni Sprzedawca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zamówionego towaru. 

6. Gwarancja

6.1 Gwarncja nie obejmuje maszyn i urządzeń sprzedanych w stanie ”tak jak stoi” / „as is”, oraz sprzedanych „w stanie pracującym” / „in running conditions”.

6.2 Gwarancja na maszyny i urządzenia używane po serwisie obejmuje 14 dni kalendarzowych od daty wydania Kupującemu.

6.3 Gwarancja na maszyny i urządzenia nowe obejmuje okres 12- miesięcy od daty uruchomienia urządzenia i nie dłużej niż 13-miesięcy od daty sprzedaży.

6.4 Gwarancja na maszyny i urządzenia nowe i używane po serwisie obejmuje tylko obszar Polski. Wszelkie naprawy poza obszarem Polski są płatne a warunki naprawy ustalone indywidualnie. Gwarancji podlegają części lub elementy maszyn które uległy awarii bez winy użytkownika. W ramach gwarancji może być dokonana naprawa po dostarczeniu urządzenia do magazynu Sprzedającego.

6.5 Lista części wymienionych w maszynie lub urządzeniu po serwisie będzie zawarta w dokumencie WZ lub CMR.

6.6 Gwarancja na maszyny i urządzenia używane po serwisie obejmuje tylko elementy mechaniczne i elektryczne. Nie obejmuje natomiast elementów elektronicznych typu: sterownik, wyłączniki krańcowe itp.

6.7 Usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem maszyny nie będą uwzględniane, ewentualna naprawa i serwis w takim przypadku będą odbywały się na koszt nabywcy.

6.8 Serwis maszyny w wyżej wymienionych przypadkach jest odpłatny.

6.9 W przypadku poważniejszej usterki maszyna będzie naprawiana w siedzibie firmy BMG Trade zwanej dalej Gwarantem, w 22-435 Komarowie – Osadzie, ul. 3 Maja 160.

6.10 Koszty transportów przed i po gwarancyjnych pokrywa Kupujący.

6.11 Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

6.12 Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji trwa dalej przedłużony o czas naprawy.

6.13 Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad materiału, przez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością Gwaranta.

6.13 Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia niekompletności urządzenia, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania re-konfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.

7. Reklamacja.

7.1 Reklamacja nie obejmuje maszyn i urządzeń sprzedanych w stanie ”tak jak stoi” / „as is”, oraz sprzedanych „w stanie pracującym” / „in running conditions”.

7.2 Wady urządzeń po serwisie należy w każdym przypadku reklamować niezwłocznie po ich wykryciu, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wydania towaru Kupującemu.

7.3 Kupujący może reklamować tylko części lub zakres serwisu wymieniony w „Ustaleniach z klientem”

7.4 Jeśli Kupujący zgłosi reklamację po upływie 14 dni od momentu daty wydania towaru, serwis maszyn bądź urządzeń jest płatny.

7.5 Wyklucza się możliwość skorzystania z prawa zwrotu przez Kupującego po upływie 14 dni od daty otrzymania maszyny.

8. Pozostałe postanowienia.

8.1 Niezgodność jednego bądź większej liczby niniejszych postanowień z ustawą lub ich prawna nieskuteczność wynikająca z innego powodu nie narusza ważności pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku strony umowy zobowiązują się do przyjęcia zastępczego uregulowania, w możliwie najbliższy sposób oddającego cel gospodarczy nieskutecznego postanowienia.

8.2 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Zamościu. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy Regulamin.

WOEM